JURYRAPPORT MULTATULI SCRIPTIEPRIJS 2018

“Ik wou dat mijn lezers oud werden, en mij lazen van verre”. Met dit citaat van Multatuli start de indrukwekkende studie van Willem Frederik Hermans over de Raadselachtige Multatuli. Het is het lot van veel schrijvers dat hun lezers ouder en ouder worden tot er geen jongeren meer zijn om later als zij ouder zijn nog van verre hun werk te lezen. Een dergelijk lot verdient Multatuli niet. Ook meer dan 130 jaar na zijn dood hebben de Max Havelaar, de zeven boeken met ideeën niets aan actualiteit en kwaliteit ingeboet. Het personage Droogstoppel, als prototype van de inhalige, fantasieloze man die zichzelf godvruchtig vindt maar geen oog heeft voor de medemens, is bepaald niet uit ons midden verdwenen.

Het bestuur van Stichting Multatuli Lezing Nederland wil zich daarom niet uitsluitend richten op de ouder wordende groep mensen die trouw om de twee jaar de Multatuli-lezing bijwonen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst geldt ook voor Multatuli en zijn literaire en filosofische nalatenschap.

Vandaar dat rond iedere lezing ook een of meerdere aparte activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, om hen met het werk en gedachtegoed van Multatuli in contact te brengen. Dit jaar bijvoorbeeld heeft Diederik Samson voorafgaande aan de lezing van 2018 een aparte sessie met jongeren van Avans Hogeschool gehad. Een tweede initiatief is de instelling van de tweejaarlijkse Multatuli-Scriptieprijs, bedoeld voor bachelorstudenten van hbo-instellingen.

Daar is dit jaar op bescheiden schaal mee begonnen. De thema’s die daarbij als voorbeeld aan de hbo-instellingen werden genoemd waren onder meer: de kloof arm-rijk, multicultureel samenleven, sociale cohesie, mensenrechten, vrede, vluchtelingen, de plicht van de overheid om zwakkeren te beschermen. Met die suggesties als voorbeeld vertrouwen we erop dat studenten zich over twee jaar opnieuw geïnspireerd zullen voelen hun scriptie over een van deze of aanverwante onderwerpen te schrijven en daarmee meedingen naar de Multatuli Scriptieprijs 2020. Dit jaar zijn er inzendingen binnengekomen van de Hogescholen Avans en Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV.

Aan de hogescholen was gevraagd welke van hun beste bachelor scripties qua probleemstelling en thematiek voor een Multatuli Scriptieprijs in aanmerking zou kunnen komen. Uit de inzendingen werden vier scripties genomineerd. Twee daarvan waren scripties van Avans Hogeschool en Juridische Hogeschool Avans & Fontys en twee van Breda University of Applied Sciences.

De volgende studenten zijn genomineerd:

  1. Colette Grijmans, bachelor Juridische Hogeschool Avans & Fontys, met haar bachelor thesis:
    Samenwerking of concurrentiestrijd? Een onderzoek naar de wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming invulling dient te geven aan zijn adviserende taak in die G&O-zaken waarin tevens een bijzondere curator wordt (of kan worden) benoemd.
  2. Dennis van Burg, bachelor bedrijfskunde Avans Hogeschool en Robin Huijskens bachelor bedrijfseconomie Avans Hogeschool, met hun bachelor thesis:

Informatiemanagement: Van data naar informatie in het sociale domein

  1. Roxanna Wijtsma, bachelor Breda University of Applied Sciences, met de thesis:

De Millenial in de voetsporen van Sint Maarten

  1. Amie Scheerder, bachelor Breda University of Applied Sciences met haar thesis:

Contribution of Tourism to Social Cohesion. Exploring Ukraine’s changing society.

De jury die de scripties van deze vier genomineerden heeft beoordeeld bestond uit: Miriam Haagh, (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren te Breda), Kolonel Eric Linssen (NLDA te Breda) en Anton van Kalmthout (Emeritus Hoogleraar Strafrecht- en Vreemdelingenrecht teTilburg).

De jury heeft met genoegen de werkstukken van de vier genomineerden gelezen en beoordeeld. De kwaliteit was al gegarandeerd door de eerste selectie die door de instellingen zelf was toegepast. Alleen de best gehonoreerde scripties werden ingestuurd. Voor de jury was naast de originaliteit, de relevantie van het onderwerp, de wijze van redeneren en reflectie op het onderwerp met name van belang in hoeverre het onderwerp aansloot bij het gedachtegoed van Multatuli. Op basis van met name het laatste criterium was de jury unaniem van oordeel dat er één scriptie met recht de Multatuli Scriptieprijs 2018 verdient.

De titel van de scriptie is:

Contribution of Tourism to Social Cohesion van Amie Scheerder

De thema’s die in het onderzoek aan de orde komen, zijn de invloed van toerisme op de sociale cohesie in de Oekraïne en daarmee op de stabiliteit en vrede in dit door politieke conflicten, etnische diversiteit en sociale omstandigheden verscheurde land. De kernbegrippen in de scriptie zijn dan ook: social cohesion, identity, peace, justice tourism, community-based, cultural tourism, heritage tourism, Soviet and Ukraine. Veel van deze begrippen raken ook thema’s die kenmerkend zijn voor het werk van Multatuli: het bestuur van het land, good governance, sociale samenhang, internationale samenwerking en verhoudingen. De relatie tussen toerisme en vrede wordt steeds meer erkend en wordt goed beargumenteerd met internationale kennis en ervaring (United Nations).

Bij het onderzoek worden diverse onderzoeksmethoden gebruikt. Onderzoekster verbleef enkele maanden in de Oekraine, deed daar veldonderzoek, interviewde actoren uit de toerismebranche en hield een uitgebreide schriftelijke enquête onder 306 Oekraïense burgers. Daarnaast vormt de 13 pagina’s tellende literatuurlijst ook een gefundeerde basis voor haar zoektocht hoe toerisme kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor het bereiken van sociale cohesie, ook in een land dat geteisterd wordt door instabiliteit.

De scriptie is geschreven met oog op de inwoners, hun toekomst en wat ze daar ook zelf aan bij kunnen dragen. Wat de jury daarbij ook aanspreekt, is haar eigen kwetsbare opstelling als onderzoeker, die zich meer dan ooit bewust is van een bevoorrechte afkomst en opvoeding. Of zoals ze zelf zegt op pagina. 68: “recognizing the privilege of being born in a Western society”.

Het sociale bewustzijn, het streven naar rechtvaardige verdeling in combinatie met een goede kwaliteit van onderzoek en prettige schrijfstijl kwalificeren Amie Scheerder dan ook als zeer terechte winnaar van de Multatuli Scriptieprijs 2018.

Breda/Tilburg 2018

Miriam Haagh, Eric Linssen, Anton van Kalmthout