Juryrapport Multatuli Studentenprijs 2022

Zou Multatuli nu hebben geleefd hebben, dan zou hij voorop lopen in zijn strijd voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving waar uitbuiting is uitgebannen en openheid, diversiteit, inclusie en participatie als basisvoorwaarden gelden. Die waarden zijn niet vanzelfsprekend en moeten voortdurend bevochten worden. Dat kan niet zonder kritische denkers – zoals destijds Multatuli – die onrecht aan de kaak stellen en opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen, kinderen en gemarginaliseerde minderheden.

Het bestuur van Stichting Multatuli Lezing Nederland organiseert activiteiten voor een breed publiek, met als doel het gedachtengoed van Multatuli levend te houden en te bekrachtigen. Anders gezegd: het benadrukken en stimuleren van democratie, vrijheid en vrede en mensenrechten als de basis van een rechtvaardige samenleving. Met haar activiteiten wil de stichting zich daarom niet uitsluitend richten op de ouder wordende groep mensen die trouw om de twee jaar de Multatuli-lezing bijwonen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst geldt ook voor Multatuli en zijn literaire en filosofische nalatenschap.

De kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli zijn universeel en essentieel: democratie, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving. Vanuit dit gedachtengoed kan in de 21e eeuw nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden. Vandaar dat rond iedere Multatuli-lezing ook een of meerdere aparte activiteiten voor jongeren worden georganiseerd om hen met het werk en gedachtengoed van Multatuli in contact te brengen en hen te inspireren in zijn geest nu en later aan het maatschappelijk debat deel te nemen.

Een van die activiteiten is de jaarlijkse toekenning van de Multatuli Studentenprijs. Deze wordt uitgereikt aan een van de bachelorstudenten van de deelnemende hbo-instellingen. Niet ieder bachelor-eindwerkstuk komt voor deze prijs in aanmerking. Aan de hbo-instellingen is gevraagd om uit de beste bachelor scripties of eindwerkstukken een selectie te maken aan de hand van criteria die ook het werk van Multatuli kenmerken. Thema’s die daarbij als voorbeeld aan de hbo-instellingen werden genoemd waren onder meer: de kloof arm-rijk, multicultureel samenleven, sociale cohesie, mensenrechtenverdragen, vrede, vluchtelingen, de plicht van de overheid om zwakkeren te beschermen, taal als instrument van onderdrukking.

Uit de inzendingen werden zeven scripties genomineerd:

Claire Adams

Diversity & inclusion in the healthcare sector

Emma Braasch

Effects of neo-coloniasm on community-based tourism development and community participation of the Maasai community in Kenya

Sadruddin Hesam Safi

The supplier’s performance dilemma

Jill Kriek

The impact of the MH17 plane crash on the destination image and safety perception of Dutch residence towards Russia

Lennard van der Laan

Understanding autism

Steffie Gerritsen

The magic of representation

Vera Koster

MuZIEum – Podcast GeZIEn blijven worden

De jury die de scripties van deze zeven genomineerden heeft beoordeeld bestond uit

Paul Depla, Burgermeester van Breda, Hilda Vliegenthart, directeur/bestuurder van Nieuwe Veste in Breda en  Anton van Kalmthout (emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg).

De jury heeft met genoegen alle ingezonden werkstukken gelezen en beoordeeld. De kwaliteit was al gegarandeerd door de eerste selectie die door de instellingen zelf was toegepast. Alleen de best gehonoreerde scripties werden ingestuurd. Voor de jury was naast de originaliteit, de relevantie van het onderwerp, de wijze van redeneren en reflectie op het onderwerp met name van belang in hoeverre het onderwerp aansloot bij criteria die de essentie van Multatuli’s werk vormen.

Op basis van deze uitgangspunten heeft de jury geoordeeld dat het werkstuk dat met recht de Mutatuli Studentenprijs 2022 verdient, de scriptie is van Emma Braasch, Effects of neo-colonialism on communitybased tourism development and community participation of the Maasai community in Kenya.


Het onderzoek van Emma Braasch werd uitgevoerd in het kader van het International Tourism Management Bachelor-programma van BUas, Breda University of Applied Sciences.

Het is een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie, waarbij verschillende onderzoeksmethoden de conclusies en aanbevelingen versterken.  Het is, aldus de jury, een perfect voorbeeld van een scriptie die een maatschappelijk relevante vraag aanpakt waarbij het accent ligt op de neokoloniale aspecten in de toeristenindustrie, toegespitst op Kenya.  

De onderzoekster reflecteert op een kritische wijzen op de machtsverhoudingen tussen het globale zuiden en het globale noorden en beargumenteert dat er sprake is van een scheve machtsbalans waarin de Masai-stam in Kenya geëxploiteerd wordt door toeristische organisaties en bedrijven. Het onderzoek laat zien dat de stammen weinig tot geen voordelen halen uit toerisme, terwijl toerisme wordt gezien als een manier van ontwikkelings- en handelssamenwerking. Daardoor laat de schrijfster haar licht schijnen op een gebrek aan democratische beslissingen, een overheid die te weinig doet aan de onderdrukte positie van de local community, waar de lokale bevolking – in dit geval de Masai-stam – geen enkel reëel voordeel of lange termijn gunstig toekomstperspectief van het toerisme heeft terwijl toerisme en handel wel worden ‘verkocht’ als goed voor iedereen.

De scriptie plaatst zonder expliciete verwijzing naar Multatuli het gedachtengoed van Multatuli in een hedendaagse context. Het laat ons zien nieuwe vormen van kolonialisme de sociaal maatschappelijke vooruitgang en ontwikkeling van lokale communities in de ontwikkelingslanden belemmert en frustreert. De manier waarop dit in deze scriptie is gedaan is niet alleen heel knap, maar ook Multatuli in optima forma.

Breda/Tilburg, november 2022

Paul Depla, Hilda Vliegenthart, Anton van Kalmthout