2021

De kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli zijn universeel en essentieel: democratie, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving. Vanuit dit gedachtengoed kan in de 21e eeuw nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden.

Hbo-studenten reflecteren op het thema van de Multatuli-lezing in hun bachelor-scriptie. Zo dingen zij jaarlijks mee naar de Multatuli-Studentenprijs.

Voor de jury was naast de originaliteit, de relevantie van het onderwerp, de wijze van redeneren en reflectie op het onderwerp met name van belang in hoeverre het onderwerp aansloot bij criteria die de essentie van Multatuli’s werk vormen. Op basis van deze uitgangspunten heeft de jury geoordeeld dat Emmelie Westerhoff (BUas) de Multatuli Studentenprijs 2021 voor haar scriptie Raise the bar!. Block by block. How can blockchain technology help to decrease monetary poverty among cocoa farmers in Ghana and Ivory Coast? verdient.

Lees ook het artikel over Emmelie Westerhoff

Het onderzoek van Emmelie Westerhoff is een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie, waarbij verschillende onderzoeksmethoden de conclusies en aanbevelingen versterken. Het is, aldus de jury, een perfect voorbeeld van een scriptie die een maatschappelijk relevante vraag aanpakt waarbij het accent ligt op thema’s als armoedebestrijding, eerlijke handel, een fair productieproces, transparantie en eerlijke beloning.

De scriptie past ook goed in het gedachtengoed van Multatuli: wereldwijd behoren de kleine boeren tot de armsten onder de wereldbevolking. Van al degenen in de wereld, wier inkomen beneden het bestaansminimum ligt, is tweederde werkzaam in de agrische sector. Van boer tot consument loopt een lange keten waarbij tal van partijen zijn betrokken, die elk hun aandeel in de opbrengst opeisen. De boeren trekken daarbij aan het kortste eind en hun inkomen ligt, met name in de ontwikkelingslanden, veelal ver of zeer ver onder het bestaansminimum.

In de keten van boer tot consument vinden veel transacties plaats, die met name voor de boeren ondoorzichtig zijn en in belangrijke mate ook verantwoordelijk zijn voor de lage prijzen die de boer voor zijn product krijgt. Centraal staat dan ook de vraag hoe de processen in de keten doorzichtiger en onafhankelijker kunnen worden van partijen die bij deze processen belanghebbende zijn. Het onderzoek richt zich daarbij op de productie- en bevoorradingsketens van chocolade in Ghana en Ivoorkust, met als centrale vraag hoe deze ketens doorzichter en eerlijker kunnen worden gemaakt voor de arme boeren uit die landen. Als case study wordt daarbij gekeken naar de nieuwe technologie die voor dat doel is ontwikkeld door Tony’s Chocolonely.

Volgens Emmelie zou mogelijk ook de blockchaintechnology of een variant daarvan de doorzichtigheid, eerlijkheid en kwaliteit van de productie- en bevoorradingsketens aanzienlijk verbeteren. Met als gevolg eerlijker handel, fantsoenlijker loon en een meer fair en transparanter productie en bevooradingsproces.

Naar het oordeel van de jury is het uitzonderlijk hoe het in dit onderzoek is gelukt om een technologische innovatie alsblockchain te verbinden met sociaal-maatschappelijke vooruitgang van boeren in ontwikkelingslanden. De scriptie plaatst zonder expliciete verwijzing naar Multatuli het gedachtengoed van Multatuli in een hedendaagse context. Verder brengt het onderzoek moderne technologie in verbinding met sociaal-economische vraagstukken als eerlijke handel. Daarmee weet het een brug te slaan tussen innovatie en sociaal maatschappelijke vooruitgang. Dat is niet alleen heel knap, maar ook Multatuli in optima forma.

In 2021 werden ook genomineerd:

Benita de Caluwe, BUas
Tourism in conflict-ridden destinations: a case study of the motivations and emotions of tourists visiting the segragation wall and refugee camps in Bethlehem.

Joost Eras, BUas
Jongerenparticipatie in de politiek

Emma Hendriks, BUas
Met een elektrische rolstoel het vliegtuig in

Jill Kriek, BUas
Identifying visitors’ emotions and their behaviour visiting the Anne Frank House in Amsterdam, the Netherlands.

Idun Salamonsen, BUas

Heat stress in cities: an in-depth study of how heat stress management can be conducted equitably across socio-economic groups.

Rebeca Soares Pereira, BUas
International talents as part of the local community of the city